தமிழ் தெண்டனிடு யின் அர்த்தம்

தெண்டனிடு

வினைச்சொல்தெண்டனிட, தெண்டனிட்டு

பேச்சு வழக்கு