தமிழ் தெரிந்தெடு யின் அர்த்தம்

தெரிந்தெடு

வினைச்சொல்-எடுக்க, -எடுத்து

உயர் வழக்கு