தமிழ் தெரிந்தெடு யின் அர்த்தம்

தெரிந்தெடு

வினைச்சொல்

உயர் வழக்கு