தமிழ் தெற்கே யின் அர்த்தம்

தெற்கே

வினையடை

  • 1

    தெற்குப் பக்கத்தில்.

    ‘ஊருக்குத் தெற்கே ஒரு பெரிய ஏரி உள்ளது’