தமிழ் தெள்ளத் தெரி யின் அர்த்தம்

தெள்ளத் தெரி

வினைச்சொல்தெரிய, தெரிந்து