தமிழ் தெள்ளிய யின் அர்த்தம்

தெள்ளிய

பெயரடை

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு தெளிந்த.

    ‘தெள்ளிய ஓடை நீர்’