தமிழ் தொங்கட்டம் யின் அர்த்தம்

தொங்கட்டம்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு