தொங்கு -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

தொங்கு1தொங்கு2

தொங்கு1

வினைச்சொல்தொங்க, தொங்கி

 • 1

  மேல் முனையில் மட்டும் பிடிப்புடன் இருந்து அல்லது ஒன்றில் மாட்டப்பட்டுக் கீழ்நோக்கியவாறு இருத்தல்.

  ‘கிளையைப் பிடித்துக்கொண்டு தொங்கினான்’
  ‘புளியங்காய்கள் கொத்துக்கொத்தாகக் காய்த்துத் தொங்கின’
  ‘தோளில் பை தொங்க நடந்து வந்தான்’

 • 2

  பேச்சு வழக்கு (உதவி கேட்டுத் தொடர்ந்து) கெஞ்சுதல்.

  ‘பத்து ரூபாய்ப் பணத்துக்காக உன்னிடம் தொங்க வேண்டியிருக்கிறது’
  ‘உனக்காக நான் யாரிடமும் போய்த் தொங்க முடியாது’

தொங்கு -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

தொங்கு1தொங்கு2

தொங்கு2

பெயரடை

 • 1

  (சட்டசபை அல்லது மக்களவை குறித்து வரும்போது) தேர்தலில் எந்தக் கட்சிக்கும் அறுதிப் பெரும்பான்மை கிடைக்காததால் எந்தக் கட்சியும் பதவி ஏற்க முடியாத நிலையில் உள்ள.

  ‘தொங்கு நாடாளுமன்றம்’
  ‘தொங்கு சட்டசபை’