தமிழ் தொட்டால்சிணுங்கி யின் அர்த்தம்

தொட்டால்சிணுங்கி

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு