தமிழ் தொடர்வட்டி யின் அர்த்தம்

தொடர்வட்டி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு கூட்டுவட்டி; வட்டிக்கு வட்டி.