தமிழ் தொடுப்பு யின் அர்த்தம்

தொடுப்பு

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு