தமிழ் தொல்லுயிரியல் யின் அர்த்தம்

தொல்லுயிரியல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தொல்லுயிர் எச்சங்கள் பற்றிய அறிவியல் துறை.