தமிழ் தொல்லெழுத்தியல் யின் அர்த்தம்

தொல்லெழுத்தியல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தொன்மையான எழுத்துகளைப் பற்றிய அறிவியல் துறை.