தமிழ் தேகப்பயிற்சி யின் அர்த்தம்

தேகப்பயிற்சி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு