தேக்கு -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

தேக்கு1தேக்கு2

தேக்கு1

வினைச்சொல்தேக்க, தேக்கி

 • 1

  ஓடும் அல்லது வழியும் திரவத்தைத் தடுத்து (ஓரிடத்தில்) தங்கச் செய்தல்.

  ‘மழை நீரை நீர்த்தேக்கங்களில் தேக்கி வைத்துக் குடிநீராகப் பயன்படுத்துகிறோம்’
  ‘பிழியப்பட்ட கரும்புச் சாறு தொட்டிகளில் தேக்கப்படுகிறது’
  உரு வழக்கு ‘உணர்ச்சிகளைப் பார்வையில் தேக்கியிருந்தான்’

தேக்கு -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

தேக்கு1தேக்கு2

தேக்கு2

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  அகலமான இலைகளை உடைய, (மரச் சாமான்கள் செய்வதற்கு மிகவும் சிறந்ததாகக் கருதப்படும்) உறுதியான, உயரமாக வளரும் மரம்.

  ‘கோயிலில் தேக்கு இலையில் பொங்கல் வைத்து எல்லாருக்கும் தந்தார்கள்’