தமிழ் தேனிரும்பு யின் அர்த்தம்

தேனிரும்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பிற தனிமங்களின் கலப்பில்லாத மிக உறுதியான இரும்பு.