தமிழ் தேய்வு யின் அர்த்தம்

தேய்வு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

  • 2

    (கலை முதலியவற்றைக் குறித்து வருகையில்) (காலப்போக்கில் ஏற்படும்) சீர்குலைவு; வீழ்ச்சி.

    ‘மேற்கத்திய மோகம் பல நாட்டுப்புறக் கலைகளின் தேய்விற்குக் காரணமாக இருந்தது’