தமிழ் தேர்வுத்தாள் யின் அர்த்தம்

தேர்வுத்தாள்

பெயர்ச்சொல்