தமிழ் தேவலாம் யின் அர்த்தம்

தேவலாம்

வினைச்சொல்

பேச்சு வழக்கு