தோய் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : தோய்1தோய்2தோய்3

தோய்1

வினைச்சொல்தோய்க்க, தோய்த்து, தோய, தோய்ந்து

  • 1

    (துணி, ஆயுதம் முதலியவற்றில் நீர், இரத்தம் முதலியவை) படிதல்; நனைதல்.

    ‘வேடன் நஞ்சு தோய்ந்த அம்பை மானை நோக்கிச் செலுத்தினான்’
    உரு வழக்கு ‘இசையின் இனிமையில் அவருடைய மனம் தோய்ந்திருந்தது’

  • 2

    (கவலை, சோகம் முதலியவை) படர்தல்.

    ‘மருத்துவமனையில் மக்கள் கவலை தோய்ந்த முகத்துடன் காத்திருந்தனர்’
    ‘தன் மனைவியின் முகத்தில் தோய்ந்திருந்த வருத்தத்தை அவன் கவனித்துவிட்டான்’

  • 3

    வட்டார வழக்கு (பால் தயிராக) உறைதல்.

    ‘தயிர் சரியாகத் தோயவில்லை’

தோய் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : தோய்1தோய்2தோய்3

தோய்2

வினைச்சொல்தோய்க்க, தோய்த்து, தோய, தோய்ந்து

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தலையை நனைத்துக் குளித்தல்.

    ‘கண்ணுருட்டு மாறிய பின், தோய்ந்துவிட்டு அம்மன் கோயிலுக்குப் போக வேண்டும்’

தோய் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : தோய்1தோய்2தோய்3

தோய்3

வினைச்சொல்தோய்க்க, தோய்த்து, தோய, தோய்ந்து

  • 1

    (நீர், பால் முதலிய திரவங்களில் ஒரு திடப்பொருளை) முக்கி நனைத்தல்.

    ‘அந்தப் புடவையை நீரில் தோய்த்ததும் சாயம் போய்விட்டது’
    ‘மருந்தில் பஞ்சைத் தோய்த்து எடுத்தார்’
    ‘ரொட்டித் துண்டைப் பாலில் தோய்த்துச் சாப்பிடு’
    உரு வழக்கு ‘கசப்பான உண்மைகளையும் நகைச்சுவையில் தோய்த்துத் தருகிறீர்கள்’

  • 2

    (கடப்பாரை, கத்தி போன்றவற்றை) பழுக்கக் காய்ச்சி அடித்தல்.

    ‘இந்த இரும்பைத் தோய்த்துக் கடப்பாரை செய்து கொடு’