தமிழ் தோற்பாவை நிழற்கூத்து யின் அர்த்தம்

தோற்பாவை நிழற்கூத்து

பெயர்ச்சொல்