தமிழ் நகரை யின் அர்த்தம்

நகரை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு வெண்மையும் வெளிர் சிவப்பும் கலந்த நிறத்தில் இருக்கும் (உணவாகும்) ஒரு வகைச் சிறிய கடல் மீன்.