தமிழ் நகைமுரண் யின் அர்த்தம்

நகைமுரண்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு