தமிழ் நடுத்தெருவில் விடு யின் அர்த்தம்

நடுத்தெருவில் விடு

வினைச்சொல்விட, விட்டு