தமிழ் நடைபெறு யின் அர்த்தம்

நடைபெறு

வினைச்சொல்நடைபெற, நடைபெற்று

  • 1

    நட என்னும் வினையின் 5, 6, 7, 9 ஆகிய பொருள்களில்.

    see நட in the senses of 5, 6, 7 and 9.