தமிழ் நீத்தார் கடன் யின் அர்த்தம்

நீத்தார் கடன்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு (இறந்தவருக்குச் செய்ய வேண்டிய) ஈமச் சடங்கு.