தமிழ் நன்கு யின் அர்த்தம்

நன்கு

வினையடை

உயர் வழக்கு