தமிழ் நம்பிக்கை ஓட்டு யின் அர்த்தம்

நம்பிக்கை ஓட்டு

பெயர்ச்சொல்