தமிழ் நம் யின் அர்த்தம்

நம்

பிரதிப்பெயர்

 • 1

  ‘நாம்’ என்பது வேற்றுமை ஏற்கும் போது திரியும் வடிவம்.

  ‘நாளை நம் வீட்டுக்கு யார் வருகிறார்கள் என்று உனக்குத் தெரியுமா?’
  ‘இவர் நம்முடைய நண்பர்’
  ‘இந்த ஊரில் நம்மை யாருக்காவது தெரியுமா?’
  ‘நம்மால் அவனுக்கு என்ன பயன் என்று நினைத்துவிட்டான்’