நீர்மட்டம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : நீர்மட்டம்1நீர்மட்டம்2

நீர்மட்டம்1

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (அணை, ஏரி முதலியவற்றில் தேக்கப்பட்டிருக்கும்) நீர் இருக்கும் உயரம்.

    ‘மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 60 அடியாகக் குறைந்துவிட்டது’

நீர்மட்டம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : நீர்மட்டம்1நீர்மட்டம்2

நீர்மட்டம்2

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு