தமிழ் நீர்மூழ்கி யின் அர்த்தம்

நீர்மூழ்கி

பெயர்ச்சொல்