தமிழ் நரைதிரை யின் அர்த்தம்

நரைதிரை

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு (முதுமையின் அறிகுறியான) நரை முடியும் தோல் சுருக்கமும்.