தமிழ் நீர் ஓது யின் அர்த்தம்

நீர் ஓது

வினைச்சொல்ஓத, ஓதி

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (தீமையை விரட்டும் என்று நம்பி வீடு போன்றவற்றில் தெளிக்க) நீரை மந்திரித்துத் தருதல்.