தமிழ் நலமடி யின் அர்த்தம்

நலமடி

வினைச்சொல்நலமடிக்க, நலமடித்து

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு காயடித்தல்.

    ‘மாட்டுக்கு நலமடிக்க வேண்டும்’