தமிழ் நல்ல நாளிலேயே யின் அர்த்தம்

நல்ல நாளிலேயே

வினையடை

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு (சிறப்பாகச் சொல்லத் தேவையில்லாத) சாதாரண நாளிலேயே.

    ‘நல்ல நாளிலேயே தண்ணீர் ஒழுங்காக வராது. இன்று என்னவென்றால் பராமரிப்பு வேலைக்காகக் குழாயை மூடிவிட்டார்கள்’
    ‘நல்ல நாளிலேயே குளிக்கச் சோம்பல்படுவார். இன்று உடம்பு வேறு சரியில்லையாம்’