நலுங்கு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : நலுங்கு1நலுங்கு2

நலுங்கு1

வினைச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (பெரும்பாலும் எதிர்மறை வடிவங்களில்) (உடல் ரீதியாக) மிகக் குறைந்த அளவு சிரமப்படுதல்.

    ‘உடல் நலுங்காமல் வேலைசெய்ய முடியுமா?’

நலுங்கு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : நலுங்கு1நலுங்கு2

நலுங்கு2

பெயர்ச்சொல்