தமிழ் நாக்குநீள் யின் அர்த்தம்

நாக்குநீள்

வினைச்சொல்-நீள, -நீண்டு

  • 1

    (பேச்சில்) வரம்பு மீறுதல்.