தமிழ் நாக்கு வளை யின் அர்த்தம்

நாக்கு வளை

வினைச்சொல்வளைக்க, வளைத்து

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு