தமிழ் நாகஸ்வரம் யின் அர்த்தம்

நாகஸ்வரம்

பெயர்ச்சொல்