தமிழ் நாசப்படுத்து யின் அர்த்தம்

நாசப்படுத்து

வினைச்சொல்-படுத்த, -படுத்தி

  • 1

    பேரழிவுக்கு அல்லது சேதத்துக்கு உள்ளாக்குதல்.

    ‘வயலில் புகுந்த யானை பயிர்களை நாசப்படுத்தியது’
    ‘சுனாமி பல கடலோரக் கிராமங்களை நாசப்படுத்திவிட்டது’