தமிழ் நாட்காட்டி யின் அர்த்தம்

நாட்காட்டி

பெயர்ச்சொல்