தமிழ் நாட்டார் வழக்காறு யின் அர்த்தம்

நாட்டார் வழக்காறு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    குறிப்பிட்ட நிலப் பகுதியில் வாழும் மக்களின் பண்பாட்டைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் காலம்காலமாகத் தொடர்ந்து வரும் கதைகள், பாடல்கள், கலைகள் போன்றவை.