தமிழ் நானாவித யின் அர்த்தம்

நானாவித

பெயரடை

அருகிவரும் வழக்கு