தமிழ் நாமம்சாத்து யின் அர்த்தம்

நாமம்சாத்து

வினைச்சொல்

பேச்சு வழக்கு