தமிழ் நாமம்சாத்து யின் அர்த்தம்

நாமம்சாத்து

வினைச்சொல்-சாத்த, -சாத்தி

பேச்சு வழக்கு