தமிழ் நாற்றுப்பாக்கு யின் அர்த்தம்

நாற்றுப்பாக்கு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கன்றை முளைக்கவைப்பதற்காகப் பாத்தியில் நடும் முற்றிய பாக்கு.