தமிழ் நால் யின் அர்த்தம்

நால்

பெயரடை

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு ‘நான்கு’ என்னும் எண்ணின் பெயரடை வடிவம்.

    ‘நால் வகை’