நாளை மறுநாள் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : நாளை மறுநாள்1நாளை மறுநாள்2

நாளை மறுநாள்1

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ‘நாளை’ என்று குறிப்பிடப்படும் நாளுக்கு அடுத்த நாள்.

    ‘நாளை மறுநாள் என்ன தேதி?’

நாளை மறுநாள் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : நாளை மறுநாள்1நாளை மறுநாள்2

நாளை மறுநாள்2

வினையடை

  • 1

    ‘நாளை’ என்று குறிப்பிடப்படும் நாளுக்கு அடுத்த நாளில்.

    ‘திருவிழா நாளை மறுநாள் தொடங்குகிறது’