நாழி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

நாழி1நாழி2

நாழி1

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  காண்க: நாழிகை

 • 2

  பேச்சு வழக்கு நேரம்.

  ‘உனக்காக நான் எவ்வளவு நாழி காத்திருக்க முடியும்?’

 • 3

  சமூக வழக்கு
  (‘ஒரு’ என்பதோடு இணைந்து) வினாடி.

  ‘ஒரு நாழிகூட உன்னால் சும்மா இருக்க முடியாதா?’

நாழி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

நாழி1நாழி2

நாழி2

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
 • 1

  வட்டார வழக்கு உழக்கு.