தமிழ் நிச்சயம்பண்ணு யின் அர்த்தம்

நிச்சயம்பண்ணு

வினைச்சொல்