தமிழ் நித்தம் யின் அர்த்தம்

நித்தம்

வினையடை

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு தினமும்; நிதம்.

    ‘இது இங்கே நித்தம் நடக்கும் கலாட்டாதான்’