தமிழ் நித்திய யின் அர்த்தம்

நித்திய

பெயரடை

  • 1

    (தொடர்ந்து நடக்கிற) அன் றாட.

    ‘நித்தியக் கடமைகள்’